Revision history of "Translations:Part Sphere/3/cs"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 19:39, 10 November 2014Honza32 (talk | contribs). . (307 bytes) (+307). . (Created page with "== Použití == V pracovní ploše Díl klikněte na ikonu koule 32px. Koule bude při vytvoření umístěna do počátečn...")