Revision history of "Translations:Part Extrude/4/cs"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 21:32, 14 July 2014Honza32 (talk | contribs). . (983 bytes) (+983). . (Created page with "Při standardním scénáři bude očekáván následující seznam požadavků na výstupní tvar z daného vstupního tvaru, * Vysunutí vrcholu (bodu) vytvoří přímku * ...")