Revision history of "Translations:Part Cone/7/cs"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 19:58, 14 July 2014Honza32 (talk | contribs). . (201 bytes) (+201). . (Created page with "== Popis == Parametricky zkrácený díl Kužel je dostupný v pracovní ploše Díl z nástrojového pruhu Díl, Menu Díl (submenu zákl.geom.tvary) a dialogové okno Vytv...")