Revision history of "Translations:Draft Facebinder/14/tr"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 00:07, 27 January 2019Skywalker21 (talk | contribs). . (568 bytes) (+568). . (Created page with "Yüz kaplama, ağaç görünümündeki öğeye çift tıklayarak düzenlenebilir. Sonra nesnenin parçası olan yüzleri değiştirebilirsiniz. * Bir yüz eklemek için, 3D g...")