Mesh Workbench

From FreeCAD Documentation
Jump to: navigation, search
This page is a translated version of the page Mesh Workbench and the translation is 5% complete.

Outdated translations are marked like this.
Other languages:
български • ‎čeština • ‎Deutsch • ‎English • ‎español • ‎français • ‎hrvatski • ‎magyar • ‎Bahasa Indonesia • ‎italiano • ‎日本語 • ‎polski • ‎português • ‎português do Brasil • ‎română • ‎русский • ‎svenska • ‎Türkçe • ‎українська • ‎中文 • ‎中文(中国大陆)‎ • ‎中文(台灣)‎

Workbench Mesh.svg

Warsztat Mesh obejmuje siatki trójkątów. Siatki są specjalnym typem obiektów 3D, złożonym z trójkątów połączonych przez ich krawędzie i narożniki (zwane także wierzchołkami).

Przykład obiektu siatki

Przykład obiektu siatki

Wiele aplikacji 3D używa siatek jako podstawowych obiektów 3D, jak sketchup, blender, maya czy 3d studio max. Ponieważ siatki są bardzo prostymi obiektami, zawierającymi tylko wierzchołki (punkty), krawędzie i (trójkątne) ściany, są one bardzo łatwe do tworzenia, modyfikowania, dzielenia, rozciągania i mogą być łatwo przenoszone, bez żadnych strat, z jednej aplikacji do drugiej. Ponadto, dzięki temu że siatki zawierają bardzo proste dane, aplikacje 3D mogą operować na bardzo dużej ich ilości beż żadnych problemów. Z tych powodów, siatki są często obiektami 3D w aplikacjach 3D do tworzenia filmów, animacji i obrazów.

Jednak w sektorze inżynierii siatki mają dużo ograniczeń: Są one bardzo "tępymi" obiektami, złożonymi tylko z punktów, linii i ścian. Są one tylko powierzchniami, nie mają informacji o masie, więc nie zachowują się jako lite bryły. W siatce nie ma automatycznego sposobu by stwierdzić czy dany punkt jest w środku czy na zewnątrz obiektu. To oznacza, że wszystkie operacje dla brył litych, jak dodawanie lub wycinanie, są trochę trudniejsze do uzyskania na siatkach i częściej zwracają błędy.

We FreeCADzie, jako aplikacji inżynierskiej oczywiście preferujemy bardziej inteligentne typy obiektów 3D, mogące przenosić więcej informacji, jak masa, zachowanie bryły litej, lub inne dostosowane parametry. Moduł siatki (mesh) został początkowo zbudowany by dostarczyć miejsce testowe, ale zdolność do odczytu, manipulacji i konwersji siatek także bardzo ważna dla FreeCADa. Bardzo często, w swojej pracy, otrzymujesz dane 3D w formie siatek. Możesz manipulować tymi danymi, analizować ją by wykryć błędów lub innych problemów, które przeszkadzają przed konwersją siatek do bardziej inteligentnych obiektów i ostatecznie konwertować je do bardziej inteligentnych obiektów utrzymywanych w Moduł Part.

Używanie modułu siatki (mesh)

Moduł siatki ma bardzo prosty interfejs, wszystkie funkcje zgrupowane są w menu Mesh. Obecnie najbardziej ważne operacje z siatkami to:

 • Import siatek z kilku formatów plików
 • Eksport siatek do kilku formatów plików
 • Konwersja obiektów Części (Part) w siatki
 • Analiza krzywizny, ścian i sprawdzenie czy siatki mogą być bezpiecznie skonwertowane do obiektów litych
 • Odwracanie normalnych siatek
 • Zamykanie dziur w siatkach
 • Usuwanie boków w siatkach
 • Łączenie, wydzielanie i przecinanie siatek
 • Tworzenie prymitywów siatek, jak sześciany, kule, stożki czy walce
 • Przecinanie siatek wzdłuż linii

To jest tylko kilka podstawowych operacji obecnych w module Siatki (Mesh). Operacje na siatkach mogą być wykonywane także przez skrypty.


The Mesh Workbench handles triangle meshes. Meshes are a special type of 3D object, composed of triangles connected by their edges and their corners (also called vertices).

Many 3D applications, like Sketchup, Blender, Maya and 3D Studio Max, use meshes as their primary type of 3D object. Since meshes are very simple objects, containing only vertices (points), edges and triangular faces, they are very easy to create, modify, subdivide, stretch, and can easily be passed from one application to another without any loss of details. In addition, since meshes contain very simple data, 3D applications can usually manage very large quantities of them without using a lot of resources. For these reasons, meshes are often the 3D object type of choice for applications dealing with movies, animation, and image creation.

However, in the field of engineering meshes present one big limitation: they are only made of surfaces, and have no mass information, so they don't behave as solids. This means that all solid-based operations, such as addition or subtraction, are difficult to perform on meshes. The Mesh Workbench is useful to import 3D data in mesh format, to analyse it, detect errors, and finally convert it to a solid, for use with the Part Workbench.

Mesh example.jpg

Tools

The Mesh Workbench has a simple interface; all its functions are grouped in the Mesh menu.

General tools

Analyze

Analysis of curvature, faces, and check if a mesh can be safely converted into a solid

Regular solid

Mesh Regular Solid.png Regular solid... Create mesh primitives, like cubes, cylinders, cones, or spheres:

Boolean

 • Union: Does a union (fusion) on meshes
 • Intersection: Does an intersection (common) on meshes
 • Difference: Does a difference (cut) on meshes

Cutting

Other

Preferences

More mesh tools are available in the OpenSCAD Workbench.

Meshes can also be handled by Mesh Scripting.

Links